Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kreukies paardenpret , gevestigd aan de Hoogmolenveld 4 te Herpen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64505936. Kreukies paardenpret verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1. Algemeen en toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kreukies paardenpret en op alle met Kreukies paardenpret met u aangegane overeenkomsten.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. Kreukies paardenpret behoudt zich het recht dat in bepaalde gevallen van de voorwaarden afgeweken kan worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met Kreukies paardenpret is overeengekomen.

1.3. Het accepteren van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.4. Kreukies paardenpret behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Bestellen

2.1. Bestellingen kunnen uitsluitend via de internetsite worden geplaatst.

2.2. Er is geen minimum bestelbedrag. Kreukies paardenpret heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren, danwel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging te verbinden.

3. Prijzen

3.1. Alle door Kreukies paardenpret vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld.

3.3. Aanbiedingen gelden niet automatisch op nabestellingen.

3.4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Levering

4.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd, de levertijden zijn 5 tot 10 werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd is indicatief en gelden nimmer als uiterste termijn. Alhoewel mijn streven is de bestellingen binnen 5 werkdagen af te handelen. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

4.3. Indien een bestelling tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de afnemer per email of telefonisch worden gemeld.

4.4. Al onze leveringen worden bezorgd door PostNl en DHL Parcel

4.5.Bij bestellingen van meer dan €25,-- zijn de verzendkosten voor Kreukies paardenpret.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Afgeleverde produkten blijven eigendom van Kreukies paardenpret, totdat de afnemer de verplichtingen heeft voldaan.

5.2. Eventuele retourzendingen aan Kreukies paardenpret zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

6. Ruilen en herroepingsplicht

6.1. De afnemer is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer deze niet aan de verwachtingen voldoen, kunt u de produkten binnen 14 dagen in de originele verpakking, schoon, vrij van paardenhaar, honden en/of kattenhaar, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten afnemer) retour sturen met schriftelijke reden . Met uitzondering van speelgoed voor paarden, honden en katten. Speelgoed voor dieren nooit onbeheerd achterlaten bij uw dier. Speelgoed voor uw dier kunnen wij helaas niet retour nemen, dit omdat elk dier een eigen karakter heeft.

6.2. Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aanbetaalde bedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door Kreukies paardenpret ingehouden verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.

6.3. Wanneer de door Kreukies paardenpret afgeleverde produkten niet binnen de “zichttermijn” van artikel 6.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7. Aansprakelijkheid

7.1 .Kreukies paardenpret is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kreukies paardenpret. Kreukies paardenpret is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetverderving.

7.2. Indien Kreukies paardenpret om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8. Persoonsgegevens

8.1. De gegevens die door de afnemer worden verstrekt worden door Kreukies paardenpret vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden; het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres, bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site, het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het vertrekken van voor u relevante informatie.

8.2. Kreukies paardenpret neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
Privacyverklaring Kreukiespaardenpret

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Kreukiespaardenpret aan. Leest u deze privacyverklaring zorgvuldig.
Kreukiespaardenpret is statutair gevestigd te Hoogmolenveld 4, 5373 AW in Herpen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 64505936. Kreukiespaardenpret is per email te bereiken via info@kreukiespaardenpret.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe kreukiespaardenpret omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer meer aangegeven welke persoonsgegevens wordt verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft kreukiespaardenpret aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van de persoonsgegevens door kreukiespaardenpret valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kreukiespaardenpret behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijnen van verwerking van persoonsgegevens
In die eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de orderverwerking in onze administratie en facturatie bij aankoop van onze producten. Bij het factuurformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn naam, e-mailadres, adres en verdere betaalgegevens om de bestelling te kunnen afronden. De persoonsgegevens worden voor een termijn opgeslagen zolang dit nodig is om te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de met u gesloten overeenkomst. De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de noodzaak om te kunnen voldoen aan deze verplichtingen voortvloeiende uit de met u gesloten overeenkomst.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan kreukiespaardenpret te verstrekken, is kreukiespaardenpret niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat kreukiespaardenpret niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijk geval bij u.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van kreukiespaardenpret. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Kreukiespaardenpret is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Kreukiespaardenpret raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door kreukiespaardenpret zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven “verwerkers”. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van kreukiespaardenpret.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als kreukiespaardenpret op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacy rechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om uzelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over kreukiespaardenpret met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@kreukiespaardenpret.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Veilig betalen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2021 Paarden, honden en katten spullen kopen doe je bij Kreukiespaardenpret | Paarden, honden en katten artikelen | Goedkoop | Snelle levering | Kwaliteit | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel